baner7.jpg

W roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 jest realizowany przez Gminę Strzegom w ramach Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pt. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.”

W projekcie biorą udział szkoły z Gminy Strzegom: PSP w Jaroszowie, Gimnazjum w Jaroszowie, PSP nr 3 w Strzegomiu, PSP w Olszanach, PSP w Goczałkowie, Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu, Gimnazjum w Goczałkowie, które w ramach planów realizują zajęcia rozwijające  z przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz zajęcia  dydaktyczno wyrównawcze z matematyki i  dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych.

W drugim tygodniu ferii zimowych 2016/2017 rozpoczęła się dystrybucja sprzętu multimedialnego i pomocy dydaktycznych do szkół biorących udział w projekcie. Z uśmiechem witaliśmy kurierów z paczkami. Do szkół dotarły już tablice interaktywne, projektory multimedialne, szafy mobilne na laptopy, laptopy dla uczniów i nauczycieli oraz pomoce dydaktyczne do zajęć z matematyki i przyrody. Dzięki nim uczniowie i nauczyciele będą poznawać tajniki przyrody i matematyki także metodami eksperymentalnymi

Dzięki otrzymanym pomocom zajęcia w ramach projektu stały się dla uczestników bardziej atrakcyjne. Korzystanie z nowoczesnych mikroskopów jest dla dzieci szczególną atrakcją. W ramach zajęć przyrodniczych uczniowie  obserwowali gotowe (zakupione w ramach projektu) preparaty mikroskopowe. Wykonywali również samodzielnie preparaty. Nowy sprzęt stał się inspiracją pomysłów w temacie: co jeszcze nadaje się do obserwacji mikroskopowych? Uczniom udało się zaobserwować poruszające się organizmy z ziemi kwiatka stojącego na parapecie w klasie, czy też porównać grubość włosów pochodzących od różnych uczestników zajęć.

Nie lada atrakcją na zajęciach przyrodniczych okazały się również pomoce z zakresu geografii. Podświetlony model Ziemi oraz Tellurium z ręcznym sterowaniem pozwoliły lepiej zrozumieć skutki obrotów Ziemi.

W roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 jest realizowany przez Gminę Strzegom w ramach Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pt. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.”

W projekcie biorą udział szkoły z Gminy Strzegom: PSP w Jaroszowie, Gimnazjum w Jaroszowie, PSP nr 3 w Strzegomiu, PSP w Olszanach, PSP w Goczałkowie, Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu, Gimnazjum w Goczałkowie,  z których nauczyciele zostali przeszkoleni „ Metodą projektu i eksperymentu z wykorzystaniem TIK” w wymiarze 80 godzin dydaktycznych. Szkolenia były prowadzone metodami aktywnymi: ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry szkoleniowe, dyskusje moderowane.

Po szkoleniu nauczyciele podnieśli swoje kompetencje  w zakresie stosowania innowacyjnych metod i narzędzi nauczania.

Uczniowie zostali zaktywizowania do wykorzystywania swojej wiedzy w praktycznym działaniu poprzez wykonywanie ćwiczeń i doświadczeń eksperymentalnych. Wzrosła również aktywność uczniów na zajęciach oraz ich zainteresowanie omawianymi problemami.

W ramach zajęć rozwijających kompetencje z matematyki oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych uczniowie pracują nie tylko z tablicą multimedialną , ale chętnie biorą udział w pracach manualnych. Wielkim sukcesem było wykonanie zestawu wielościanów oraz szkieletów modeli figur przestrzennych. Prace uczniów wykorzystywane są na lekcjach w różnych klasach. W czasie zajęć pracujemy też z laptopami – uczniowie rozwiązują problemowe zadania matematyczne, czerpiąc satysfakcję z możliwości poszukiwania rozwiązań. Do każdego zadania uczniowie podchodzą z entuzjazmem, z niecierpliwością oczekując następnych wyzwań matematycznych.

W ramach projektu Unijnego uczniowie szkoły podstawowej na zajęciach Rozwijających kompetencje z zakresu przedmiotów przyrodniczych wykonują wiele ciekawych doświadczeń. Niektóre z nich trwają dłużej niż jedną jednostkę lekcyjną, czasem jest to parę tygodni. Takie eksperymenty dają  możliwość  obserwowania przez dłuższy czas zachodzących w przyrodzie zjawisk. Ekscytujące obserwacje wywołało doświadczenie  podczas którego uczniowie przez 6 tygondni obserwowali tworzenie się kryształków cukru z roztworu nasyconego. Każda grupa projektowa wykonywał roztwór w innym kolorze, dzięki temu szybko można było odnaleźć właścicieli poszczególnych zestawów. Uczestnicy z wielką przyjemnością po zakończeniu obserwacji zabrały swoje kryształki do domu

Uczniowie klas IV (grupa 12), V (grupa 9), VI (grupa 10) w Roku Szkolnym 2017/2018 uczestniczyli w zajęciach: Rozwijających kompetencje z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

W każdej z tych grup zostali wyposażeni w następujące umiejętności przyrodnicze, które przydatne są na każdym poziomie wiekowym. Są to:

- korzystanie z mikroskopu, prowadzenie  obserwacji mikroskopowych oraz wykonywanie samodzielne  preparatów  mikroskopowych.

-  korzystanie z  innych przyrządów służących przyrodnikowi typu: lupa, lornetka

- prawidłowe prowadzenie obserwacji meteorologicznych i  dokumentowanie doświadczeń .

Uczniowie podczas zajęć korzystali z laptopów zakupionych w ramach projektu. Z ich użyciem rozwiązywali oraz tworzyli różnorodne zadania interaktywne związane z zagadnieniami przyrodniczymi poruszanymi w ramach zajęć. Wykorzystywali również inny sprzęt zakupiony w ramach projektu np. mikroskopy czy model Układu Słonecznego. W zajęciach uczniowie uczestniczyli systematycznie i bardzo chętnie.

Uczniowie klas IV

Podczas zajęć wykonywali doświadczenia pomagające poznać i zrozumieć zmiany stanu skupienia wody, działanie termometru oraz powstawanie wiatru. Zrozumieli wpływ wielkości powierzchni i temperatury na zjawisko parowania wody. Potrafią wymienić stany skupienia wody i przyporządkowują je do właściwych przedziałów temperaturowych.

Poznali warunki życia panujące w wodzie i potrafią wymienić cechy ułatwiające organizmom poruszanie się w wodzie. Podsumowując, uczniowie klasy IV uczestniczący w zajęciach rozwijających w 100% podnieśli swoje kompetencje kluczowe z przedmiotu przyroda.

Uczniowie klas  V

Prowadzili  doświadczenia mające na celu zbadanie stanu zanieczyszczenia w najbliższej okolicy.

Podczas zajęć dzieci doświadczalnie określali stany skupienia substancji oraz badali właściwości ciał stałych, ciekłych i gazowych min: ściśliwość, rozprężliwość, rozszerzalność cieplną. Doświadczali przebieg zjawiska dyfuzji w cieczach, gazach i ciałach stałych. Uczniowie dowiedzieli się czym są izolatory i przewodniki, potrafią podać ich  przykłady. Prowadzili również doświadczenia z magnesami. Potrafią omówić wzajemne oddziaływanie magnesów na siebie i inne substancje. Podsumowując, uczniowie klasy V uczestniczący w zajęciach rozwijających w 100% podnieśli swoje kompetencje kluczowe z przedmiotu przyroda.

Uczniowie klas  VI

Prowadzili  doświadczenia mające na celu poznanie właściwości magnesów oraz ich oddziaływania na siebie i inne substancje.

Podczas zajęć, dzieci doświadczalnie wyznaczały prędkość własnego chodu.

Ponadto nauczyły się budować prosty obwód elektryczny i sprawdzały doświadczalnie przewodnictwo różnych substancji. Porównywali doświadczalnie siły oporu w wodzie i powietrzu. W wyniku przeprowadzonych zajęć uczniowie potrafią odróżnić mieszaniny jednorodne od niejednorodnych i podają sposoby ich rozdzielenia. Potrafią wymienić czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania. W wyniku udziału w zajęciach uczniowie dowiedzieli się jak odbija się światło od różnych powierzchni np: elementów odblaskowych.. Podsumowując, uczniowie klasy VI uczestniczący w zajęciach rozwijających w 100% podnieśli swoje kompetencje kluczowe z przedmiotu przyroda.

Uczestnicy zajęć w sposób odpowiedzialny i aktywny podchodzili do zajęć. Aktywnie uczestniczyli w zajęciach i stawiali sobie samodzielnie cele edukacyjne. Samodzielnie zdobywali wiedzę biologiczną i chemiczną wykorzystując różne źródła i metody pozyskiwania informacji. Analizują , odczytują, przetwarzają i interpretują informacje tekstowe, graficzne i liczbowe. Potrafią samodzielnie planować własną naukę. Sprawnie posługują się terminologią biologiczną , chemiczną oraz z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Obiektywnie analizują bieżące zjawiska i zmiany zachodzące w przyrodzie. Samodzielnie planują i wykonują doświadczenia. Chętnie uczestniczyli w zajęciach. Nawiązały się między nimi cenne relacje koleżeńskie. Uczniowie rozwinęli swoje umiejętności i kompetencje. Na zajęciach wykorzystywałam liczne pomoce dydaktyczne  z zakresu chemii i biologii tkj. zestawy modeli atomów służące do budowy związków chemicznych organicznych i nieorganicznych ,tablice chemiczne, modele narządów wewnętrznych człowiek, odczynniki chemiczne i inne. Wykorzystywałam regularnie tablicę interaktywną. Uczniowie rozwiązywali na tablicy interaktywnej liczne ćwiczenia biologiczne i Obserwowali doświadczenia chemiczne. Korzystaliśmy ze stron internetowych oferujących ciekawe doświadczenia szczególnie ze „Scholarisa” i „InfoPlus.”Do opracowanego programu przygotowałam i przeprowadziłam testy monitorująco diagnozujące postępy uczniów we wszystkich grupach które wykazały że uczniowie rozwinęli  i podnieśli kompetencje z zakresu przedmiotu biologia i chemia.