baner8.jpg

W tym roku Zespół Szkolno Przedszkolny w Jaroszowie rozpoczął realizację  programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Solidarna Szkoła”.

Celem programu jest zaangażowanie całej społeczności szkolnej w edukację solidarnościową oraz debatę na temat współodpowiedzialności za umacnianie demokracji.

POSTAWILIŚMY SOBIE ZA CEL:

1) uświadomienie młodzieży znaczenia pojęcia solidarności w aspekcie społecznym i historycznym;
2) wskazanie solidarności międzyludzkiej jako czynnika wspomagającego realizację zamierzonych celów;
3) uświadomienie uczniom, że wspólne działanie w obronie i propagowaniu idei wolności  oraz dla respektowania praw człowieka na świecie jest wspólnym dobrem dla społeczeństw współczesnych i dla przyszłych pokoleń;
4) upamiętnienie jednego z największych ruchów społecznych w Polsce – ruchu Solidarności, przeniesienie jego demokratycznego dziedzictwa wskazując na jego uniwersalność i aktualność;
5) podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie pogłębiającym się podziałom społecznym, nietolerancji i wykluczeniom w środowisku lokalnym;
6) wskazanie działań podejmowanych w kierunku upamiętniania działalności „Solidarności” w środowisku lokalnym i ogólnopolskim;
7) kształtowanie postawy obywatela zaangażowanego w debatę publiczną nt. demokracji w Polsce i w Europie, poszukującego informacji dotyczących praw człowieka i ich łamania w różnych częściach świata i w społeczności lokalnej;
8)  chęć niesienia pomocy ludziom potrzebującym, udział w akcjach charytatywnych.

  • Rada pedagogiczna i uczniowie zostali zapoznani z w/w celami i zadaniami.
  • Liderami w realizacji programu będą uczniowie zaangażowani w prace Koła Historycznego i Koła Wolontariatu.
  • Pierwsze zadania już wykonane.

Uczniowie pod kierunkiem koordynatora nauczycielki historii - Agnieszki Nowackiej przygotowali prezentację multimedialną, plakaty i charakterystyki działaczy solidarnościowych zaangażowanych w walkę o budowanie demokratycznej Polski, przy okazji kolejnej – 33. rocznicy - wprowadzenia stanu wojennego.