baner6.jpg

KOMU PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW ?

 

 • uczniom klasy I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), tj. 539 zł netto;
 • uczniom klas II, III i V szkoły podstawowej i klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), tj. 456 zł netto na osobę w rodzinie;
 • uczniom klas II, III i V szkoły podstawowej i klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego 456 zł netto na osobę w rodzinie, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej),

  przy czym liczba uczniów mogąca otrzymać dofinansowanie w tym trybie jest ograniczona
  do
  5 % ogólnej liczby uczniów w gminie rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę
  w klasach II, III i V szkoły podstawowej i klasie II szkoły ponadgimnazjalnej;
 • uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
  , posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów
  i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Dofinansowanie obejmuje podręczniki do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego. Program nie obejmuje uczniów niewidomych. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup książek pomocniczych oraz materiałów dydaktycznych.

CO NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

 • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie
  o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego
  .
 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny niespełniającej kryterium dochodowego, do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.
 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

 

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych),
a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Pliki do pobrania:

1. Wniosek o wyprawkę szkolną w roku szkolnym 2013/2014

2. Oświadczenie

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników należy składać do dyrektora szkoły

w terminie do 6 września 2013 roku.

 

JAK NALEŻY DOKUMENTOWAĆ ZAKUP PODRĘCZNIKÓW, ABY OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ?

 • W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych. Oświadczenie o zakupie powinno dodatkowo zawierać informację
  o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”.
 • W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu książek pomocniczych
  i materiałów dydaktycznych dla grupy uczniów, koszt zakupu zwracany jest po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać w szczególności:
  • imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły,
  • wykaz zakupionych podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych,
  • kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu.

Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, książki pomocnicze i materiały dydaktyczne.

 

 

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 będzie wynosić:

1) dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej

2) dla uczniów:

a) niepełnosprawnych: klas I - III szkoły podstawowej

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

- niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania

4) dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty

225 zł

dla uczniów:

1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas I-III szkoły podstawowej

2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania

- w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł

do kwoty

770 zł

1) dla uczniów klasy V szkoły podstawowej

2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV-VI szkoły podstawowej

- niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania

do kwoty

325 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV-VI szkoły podstawowej

- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania

- w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł

do kwoty

770 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) gimnazjum

- niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania

do kwoty

350 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) gimnazjum

- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania

- w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł

do kwoty

607 zł

1) dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej

2) dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej

do kwoty

390 zł

1) dla uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego
i technikum

2) dla uczniów niepełnosprawnych: liceum ogólnokształcącego, klasy III liceum profilowanego, technikum oraz klasy III technikum uzupełniającego

do kwoty

445 zł