baner2.jpg

Dzień 1 - poniedziałek - 13 maja 2019

Dzień podróży.

Jako pierwsza przybyła do nas grupa francuska (ok. 13.00). Po południu, ok. godz. 17.00 przybyli Hiszpanie, a kolejną grupą byli Goście z Włoch, którzy jechali z lotniska z Pragi i byli w Jaroszowie ok. 20.00. Późnym wieczorem - ok. godz. 22.00 - przyjechali do nas z lotniska z Wrocławia Estończycy.

(PS: O tym dniu napisaliśmy osobny artykuł, który znajduje się na naszej szkolnej stronie internetowej).

Day 1 - Monday - May 13, 2019 Travel day.The French group arrived first (around 1pm). In the afternoon, approx. 17.00 came Spanish team, and another group was from Italy who were traveling from the airport from Prague and were in Jaroszów around 20.00. Late in the evening - approx. 22.00 - Estonians came to us from the Wroclaw airport.

(PS: About this day we wrote a separate article, which is on our school website).

Dzień 2 - wtorek - 14 maja 2019

Powitaliśmy naszych Gości w szkole. Na tę specjalną okazję przygotowaliśmy program artystyczny, ale niestety pogoda była kapryśna i musieliśmy wprowadzić małe zmiany w naszych planach. Powitanie odbyło się w sali gimnastycznej (a nie na podwórku szkolnym), a później Goście zobaczyli występy przedszkolaków w ich salach.

Po lunchu, odwiedziliśmy ks. Marka Krysiaka w jaroszowskim kościele. Ksiądz zaskoczył nas swoją znajomością kilku języków. Później zaprosiliśmy naszych Gości na zajęcia sportowe na Orliku, a następnie na zajęcia taneczne do budynku szkoły.

Kiedy uczniowie udali się do swoich Rodzin, dla nauczycieli zostało zorganizowane szkolenie w sali nr 4 w naszej szkole.

O godz. 17.00 zostało zorganizowane spotkanie integracyjne u Państwa Justyny i Krzysztofa Kowalczyków. Pogoda nadal trochę kaprysiła, ale Rodzice zadbali o wiele atrakcji i dlatego zabawa była bardzo udana.

Day 2 - Tuesday - May 14, 2019

We welcomed our guests at school. For this special occasion we have prepared an artistic program, but unfortunately the weather was capricious and we had to make small changes in our plans. The welcoming was held in the gymnasium (not in the school yard), and later the guests saw performances of preschoolers in their classrooms.

After lunch, we visited Fr. Marek Krysiak in a Jaroszów church. The priest surprised us with his knowledge of several languages. Later, we invited our guests to sports classes at Orlik, and then to dance classes to the school building.

When the students went to their families, the training was organized for teachers in room 4 in our school.

At. 17.00 an integration meeting was organized by parents at Justyna and Krzysztof Kowalczyk home. The weather was still a little bit whimsical, but the parents took care of many attractions and that's why the fun was very successful.

Dzień 3 - środa - 15 maja 2019

Na pierwszej lekcji p. Monika przygotowała dla naszych Gości lekcję języka polskiego, następnie przeszliśmy do sali gimnastycznej, gdzie prezentowała się grupa z Estonii, Hiszpanii i Francji. Kolejnym zadaniem projektowym było sadzenie pelargonii w naszym budynku szkolnym. Po przerwie tanecznej, przeszliśmy znowu do sali gimnastycznej na obejrzenie prezentacji grupy polskiej i włoskiej.

Po lunchu, Goście pojechali na wycieczkę do Zamku Książ, który swoim bogactwem i historią bardzo oczarował naszych Erasmusowych Przyjaciół. Ponieważ pogoda nadal kaprysiła, po godzinnym zwiedzaniu dzieci i nauczyciele zostali zaproszeni na "królewski" obiad w restauracji "Książęcej".

Późnym popołudniem, dzieci wróciły do polskich Rodzin, a nauczyciele mieli kolejne szkolenie w hotelu "Villa la Pierre" w Strzegomiu.

Day 3 - Wednesday - May 15, 2019

At the first lesson Mrs. Monika prepared a Polish lesson for our guests, then we went to the gym, where a group from Estonia, Spain and France presented themselves. Another project task was planting pelargonium in our school building. After the dance break, we went back to the gym to watch the presentation of the Polish and Italian groups.

After lunch, guests went on a trip to the Książ Castle, which enchanted our Erasmus friends with its richness and history. As the weather continued to whimper, after an hour of sightseeing children and teachers were invited to a "royal" dinner at the "Książęca" restaurant.

In the late afternoon, the children returned to Polish Families, and the teachers had another training at the "Villa la Pierre" hotel in Strzegom.

Dzień 4 - czwartek - 16 maja 2019

O godz. 8.00 uczniowie zagraniczni i polska grupa Erasmusowa wraz z nauczycielami udali się na wycieczkę do urokliwego miejsca na Dolnym Śląsku - arboretum w Wojsławicach. Pogoda się poprawiła i dzięki temu mogliśmy pokazać naszym Gościom arboretum w jego pełnej krasie. Pani Dorota Burzyńska przygotowała dla nas grę terenową i samodzielnie mogliśmy odkrywać ten kwiatowy raj.

Ok. godz. 12.00 wyjechaliśmy do Wrocławia. W galerii "Wroclavia" zjedliśmy lunch i mieliśmy czas wolny. Następnie przeszliśmy spacerem do Rynku, skąd grupa dzieci wraz z opiekunami wyjechała do Jaroszowa, natomiast nauczyciele zwiedzali Wrocław z przewodnikiem, a później udali się na kolację do jednej z restauracji.

Day 4 - Thursday - May 16, 2019

At. At 8.00, foreign and Polish Erasmus students and their teachers went on a trip to a charming place in Lower Silesia - the arboretum in Wojsławice. The weather has improved and thanks to that we could show our guests the arboretum in its full beauty. Mrs. Dorota Burzyńska prepared a field game for us and we could discover this floral paradise ourselves.

At 12.00 we left for Wroclaw. In the "Wroclavia" gallery, we had lunch and had free time. Then we walked to the Market Square, from where a group of children along with their carers went to Jaroszów, while the teachers visited Wroclaw with a guide, and later went to dinner at one of the restaurants.

Dzień 5 - piątek - 17 maja 2019

Uczniowie rozpoczęli ten dzień od lekcji języka angielskiego przygotowanej przez Panią Edytę. Potem wyjechaliśmy do Strzegomia. Najpierw zwiedziliśmy Bazylikę Mniejszą, po której oprowadził nas Pan Tomasz Smagłowski. Następnie przeszliśmy do Ratusza na spotkanie z Panią Lucyną Jurek, która w imieniu Pana Burmistrza przywitała naszych Gości. Na strzegomskim Rynku rozpoczęła się gra terenowa przygotowana przez grupę francuską. Dzięki niej nasi Przyjaciele zobaczyli i poznali wiele ciekawostek dotyczących  naszego miasta. Zakończenie gry i poczęstunek dla grup odbył się na dziedzińcu w CAS "Karmel". Oczywiście, nie mogło także zabraknąć tańców na scenie.

Pogoda się wyklarowała i dzięki temu mogliśmy przejść do realizacji kolejnego punktu naszego programu czyli spaceru na Górę Krzyżową. Nasze wędrowanie zakończyliśmy na terenie firmy "Granex" Pana Krzysztofa Skolaka, który opowiedział naszym Gościom ciekawe historie dotyczące granitu. Dla strudzonych wędrowców została przygotowana niespodzianka - pyszna pizza.

Ok. godz. 16.00, autobus zabrał uczniów do Jaroszowa, a nauczyciele udali się do hotelu na szkolenie.

O godz. 19.00 na szkolnym podwórku odbyła się uroczystość pożegnalna przygotowana przez szkołę i Rodziców. Najpierw była część oficjalna, a później "piknikowa". Odwiedził nas także Pan Burmistrz - Zbigniew Suchyta, który wraz z Panią Dyrektor - Beatą Jankiewicz wręczał uczniom i nauczycielom certyfikaty uczestnictwa w polskiej edycji projektu. Wręczono także naszym niezawodnym Rodzicom podziękowania i pamiątkowe upominki.

Wiele smakołyków na stołach, wspólna zabawa i rozmowy stworzyły niezapomnianą atmosferę.

Day 5 - Friday - May 17, 2019

The students started this day with an English lesson prepared by Mrs. Edyta. Then we left for Strzegom. First we visited the Minor Basilica, after which Tomasz Smagłowski showed us. Then we went to the City Hall to meet with Mrs. Lucyna Jurek, who in the name of the Lord Mayor welcomed our guests. A field game prepared by a French group has begun at the Strzegom Market. Thanks to her, our friends saw and learned many interesting facts about our city. The end of the game and refreshments for groups took place in the courtyard at CAS "Karmel". Of course, there were dances.

The weather cleared and thanks to that we could move on to the next point of our program, ie a walk to Góra Krzyżowa. We ended our wanderings at the "Granex" company of Mr. Krzysztof Skolak, who told our guests interesting stories about granite. For the weary travelers, a surprise was prepared - a delicious pizza.

At 4 pm, the bus took students to Jaroszów, and the teachers went to the hotel for training.

At. 19.00 a farewell ceremony prepared by the school and parents was held in the school yard. First there was the official part and later the "picnic" part. We were also visited by the Mayor - Zbigniew Suchyta, who along with the Director - Beata Jankiewicz handed out certificates of participation in the Polish edition of the project to students and teachers. Our dependable parents and thank-you souvenirs were also handed over to our reliable parents.

Many treats on the tables, fun and conversation have created an unforgettable atmosphere.

Dzień 6 - sobota - 18 maja 2019

Dzień podróży naszych Gości. Najwcześniej, bo o godz. 5.00 rano na lotnisko do Pragi wyjechali Włosi. Pozostałe grupy jeszcze raz spotkały się pod naszą szkołą i ok. godz. 9.00 wszyscy opuścili gościnny Jaroszów, udając się w podróż do swoich domów.

Day 6 - Saturday - May 18, 2019

The day of our guests' travel. The earliest, because at At 5.00 in the morning Italians left for the airport to Prague. The other groups once again met at our school and around At 9.00 am everyone left the hospitable Jaroszów, going on a journey to their homes.