baner6.jpg

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/ucznia  danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jaroszowie  z siedzibą w 58-120 Jaroszów 37 i 98 tel: 74 8558 205, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 609 010402 lub adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Dane osobowe  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych    i wychowawczych w jednostce.
 4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 5. Posiada Pan/Pani  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
 8. Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jaroszowie  z siedzibą w 58-120 Jaroszów 37 i 98 nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.

 

Administrator

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie
Beata Jankiewicz


INFORMACJA  O PRZETWARZANIU DANYCH PODCZAS PROWADZENIA ZAJĘĆ  NA ODLEGŁOŚĆ

RODO nie stoi na przeszkodzie zdalnej edukacji w czasie pandemii koronawirusa, lecz daje szkołom możliwość racjonalnego wdrożenie odpowiednich metod i techniki kształcenia na odległość.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszowie  realizuje obowiązek nauki poprzez wykorzystanie:

 1. dziennika elektronicznego – w którym kolportowane są informacje dotyczące zakresu materiałów edukacyjnych, odbywa się ocenianie oraz nadzór nad postępami w nauce;
 2. portali edukacyjnych: m.in. e-podręczniki, quizizz.com, Quizlet, Wardwall, LearningApps, ClassTools, ebooki Nowa Era;
 3. systemów  komunikacji: m.in. Micosoft Teams, Zoom, Skype, YouTube, Messenger, oraz Facebook;
 4. poczty elektronicznej.

Informujemy, że dane osobowe uczniów oraz opiekunów zgromadzone w dzienniku elektronicznym są przetwarzane na podstawie art. 6 ust1 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Informujemy ponadto, że Szkoła Podstawowa w Jaroszowie nie przetwarza danych osobowych służących do logowania się w portalach edukacyjnych oraz na kontach w systemach komunikacji.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie
Krztysztof Olejniczaktel.
609-010-402