REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Od 22 lutego 2018 roku rozpocznie się w Gminie Strzegom nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych.

W dniach od 22 lutego do 28 lutego 2018 roku rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej mogą złożyć na kolejny rok szkolny  2018/2019 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Tym samym dzieci te bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 września 2018 roku będą wychowankami tego przedszkola. Wzory deklaracji dostępne będą w danym przedszkolu oraz na  jego stronie internetowej.

W dniach od 22 lutego do 30 marca 2018 roku rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej dokonują zgłoszenia dziecka do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019. Dzieci te przyjęte zostaną do szkoły z urzędu. Wzory zgłoszenia i oświadczenia rodziców o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka będą dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. Obwody szkół dostępne są na stronie internetowej www.strzegom.pl w zakładce „oświata”.

Przyjęcie  pozostałych dzieci do wybranych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy I  odbywać się będzie po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. zgodnie z przedstawionymi poniżej kryteriami i terminami rekrutacyjnymi.

ZAŁĄCZNIKI

Regulamin rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie.

Regulamin rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Jaroszowie

ZARZĄDZENIE NR 42/B/2018 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom.

UCHWAŁA NR 106/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom wraz z załącznikami.

UCHWAŁA NR 20/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów wraz z załącznikami.

DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Jaroszowie.

WNIOSEK o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Jaroszowie.

ZGŁOSZENIE ucznia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jaroszowie.

WNIOSEK o przyjęcie dziecka do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Jaroszowie

Oświadczenia dla rodziców składających wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub szkoły podstawowej